ថ្នាក់អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ – Khmer Literacy

[English Below]

នៅក្នុងថ្នាក់ភាសាខ្មែរ ខ្ញុំពិតជាចូលចិត្ត មេរៀនដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ថ្មីៗ ដែលលោកគ្រូ និង អ្នកគ្រូបានបង្រៀន ។ អ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនគឺ ផ្នែកនៃថ្នាក់ពាក្យ, ការរៀនពាក្យពិបាកថ្មី និង ការរៀបចំ សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍មួយ ដែលនឹងកើតឡើងនាពេលឆាប់ៗនេះ ។

សម្រាប់មេរៀនអំពី​ថ្នាក់ពាក្យ សិស្សរួមថ្នាក់របស់ខ្ញុំ និង ខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវអំពី ថ្នាក់ពាក្យផ្សេងៗគ្នាដូចជា នាម គុណនាម កិរិយាស័ព្ទ គុណកិរិយា ឈ្នាប់ ធ្នាក់ សព្វនាម ឧទានស័ព្ទ ល្បះទោល ល្បះផ្សំ ល្បះកម្ម និង​ ល្បះកត្តុ ។ ខ្ញុំត្រូវបានស្រាវជ្រាវអំពី ឧទានស័ព្ទ ។ បន្ទាប់ពីយើងបាន ស្រាវជ្រាវរួចមក យើងទាំងអស់គ្នាបានបង្ហាញ និង ចែករំលែក ជាមួយមិត្តរួមថ្នាក់ របស់យើងអំពីអ្វី ដែលយើងបានរៀន ។

មេរៀនបន្ទាប់ គឺការរៀនពាក្យពិបាកថ្មី ។ យើងត្រូវអានសៀវភៅ ហើយរកពាក្យ ដែលយើងគិតថា មិនដឹងច្បាស់ ឬមិនដឹងថាអត្ថន័យពិតប្រាកដ មានន័យយ៉ាងម៉េច យើងត្រូវសរសេរវាទុក ក្នុងសៀវភៅ ហើយបន្ទាប់មក យើងស្វែងយល់ជាមួយគ្នា ក្នុងថ្នាក់ ។

យើងក៏បានចាប់ផ្តើម រៀបចំព្រឹត្ដិការណ៍មួយ ដែលនឹងត្រូវធ្វើនៅសាលារៀនរបស់ខ្ញុំ (សាលាភាពជាអ្នកដឹកនាំ ឡៃហ្គឺ) ។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះ នឹងចាប់ផ្តើមឆាប់ៗនាពេលខាងមុខនេះ។ ទាំងពីរក្រុម សិស្សជំនាន់ទី១ និង សិស្សជំនាន់ទី២ នឹង បង្ហាញប្រធានបទផ្សេងៗគ្នា ហើយសម្រាប់ខ្ញុំ ខ្ញុំអាចនឹងធ្វើអំពី សហគមន៍ជនជាតិភាគតិចនៅកម្ពុជា ឬ ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ និង អក្សរខ្មែរ។

សូមអរគុណ ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថា អ្នករីករាយក្នុងការអានវា! សូមជម្រាបលា!

In this round of Khmer literacy class, I was very enjoy learning new interesting lessons. What I’ve learned about; part of speeches, learning new words and preparing for an event coming up very soon.

For Khmer part of speech lesson, my classmates and I were assigned to do research about different Grammar tenses such as noun, adjective, verb, adverb, conjunction, preposition, pronoun, interjection, simple sentences, complex sentences, and voiced & passive voiced. Well, I was researching about interjection. After we researched, we all presented and shared with our classmates about what we’ve done.

The next lesson was about learning new words. Well, we needed to read a book and find vocabularies that I think I don’t know the definition or not sure what it really means, I wrote it down into the book, and then find it out and learned together as a class.

Last but not least, we started to prepare an event that will possibly be held in my school, the Liger Leadership Academy. The event would be starting soon before next school year. Both cohorts, junior and senior will be doing about different topics, and for me, I would be doing about the indigenous community in Cambodia or the history of Khmer language and alphabets.

Thank you so much for visiting my portfolio and I hope you enjoy reading it!

World Robot Olympiad – Cambodia Round

First of all, I felt so sorry for this late post because there is a lot of stuff going on and for me, I need to post about my learning at Liger first. But I still wanted to share my experience with the robot to you all. Hope you enjoy!

Several weeks ago, I was in one of the teams represented my school, Liger Leadership Academy, to participate in a robotics competition called “World Robot Olympiad”. That was the first ever robotics competition that was held in Cambodia. That was not an international competition, it was a local competition and needed a team to qualify to the international competition in Thailand.

The competition was in a university called Zaman. During the competition, there were several teams coming from different schools in Cambodia. Those teams were from Liger Leadership Academy, Zaman International School, Neeson Cripps Academy, and Jay Pritzker Academy. The competition was divided into two different levels, senior and junior, and I was in the junior team. There were two junior teams from Liger but there weren’t any senior team from Liger because the seniors are doing VEXrobotics competition, now. (Click on these names to visit my teammates’ portfolios; Ena, Wathna, Bandith, Votey & Chornson )

The competition was from the morning until the evening. Our robot went very well and our team had a wonderful teamwork, too. At 5 o’clock in the evening, the awarding and closing ceremony started. At that time, there were special people that came to the ceremony such as;

Let me tell you about the result. Both of the Liger robotics teams were very successful because we won the second and first place! Isn’t that brilliant? Two teams, two trophies, one the top! Everybody was very excited and my teammates and my families were there and they were really proud. Other teams also did very good jobs, too, and no one loss, it was all about experiences! Thanks for reading and visiting my portfolio, have a wonderful day!

STEM – Round #2

STEM is one of the most important subjects for me to learn. STEM stands for Science, Technology, Engineer, and Math. For the second round of STEM, we still focused on Science.

This round, we learned about Chemical Bonding! In that lesson, I got to study Ionic Bonding, Ionic Compound, Covalent Bonding, Hydrogen bond, Polar Bond, Polar Compound and covalent compound! We also did some cool experiment to see what happened. CK12 is a very helpful website that my classmates and I used to study and it was recommended by our teacher, Chanda.

I can’t wait to learn more enthusiastic lessons and do some more cool experiment! Thanks for reading and visiting my portfolio.

English Literacy – Round 2

English literacy is one of the essentials that I enjoyed and felt enthusiastic this second round. Every round for English literacy, we always have different themes. The theme for this round is about social and environmental injustice. For the first week of this essential, we discussed the African American community in Connecticut that was discriminated by many people and most of them lived in poverty, and they lived in the place that was affected by air pollution. After the discussion, we were researched about different countries and waste management in the country. That time, I was selected to research about Kenya. What I research was about the country’s relationship with trash, waste management, the government action and the affection of people that live near the dumpsites. Then, we all shared and I got to know many more country about their waste management. The next week came, and it was Halloween week!

We researched the history and facts about Halloween and did some fun activities, too. Then, I learned something very interesting. It was about argumentative. My teammates and I were discussed about philosophical chairs. Philosophical Chairs is similar to debate but we can change from agreeing to disagree and it had to be very respectful. The statement was “Schools should stop the practice of giving letter grades to students. Instead, they should only give written feedback.” I was on the agree side and it was really enthusiastic. Talking about that, we were learning about devil’s advocate. Basically, devil’s advocate is a person who expresses a contentious opinion in order to provoke debate or test the strength of the opposing argument. I picked a few statements and brainstormed questions that the devil’s advocate might ask. We were also planning our essay for our thesis statement. My statement was “Single used plastic should be eliminated because it’s very harmful and effective, especially to marine lives, lives on Earth, our planet and people should use other things rather than single used plastic.” Then I started to learn how to choose evidence for our essay. I got to learn about primary, secondary and tertiary Sources. After that, I learned how to evaluate sources by using OPVL strategy. OPVL stands for origin, purpose, value, and limitation.

    • Origin: Where did this source come from? (website, book?) Is this a primary source or a secondary source? Who is the author? When was it created?
    • Purpose: Why does this source exist? What is the authors’ goal by publishing this? Who is the target audience? (is it for university students, teachers, scientists?) Why did the author choose this format? (why use a video, website, poem etc) What is the source supposed to do? (persuade the reader, provide general knowledge)

 

  • Value: Why is this source valuable? (what makes this source useful?) How relevant is this source? (example: first-hand account, analysis of..)

 

  • Limitation: What are the limitations or problems with this source? (example: the limited perspective on a topic, doesn’t show long-term consequences) Is it biased? Does the source provide a limited perspective? (opinion pieces vs factual articles)

Those are the meaning of OPVL. Then, I started to begin my body paragraph. The second round was ended and the argumentative essay will be finished at the beginning of round 3. I promise that the third round post will be published before 2019.

Argumentative Essays that I was working on.

Thank you for reading!

Multimedia & Technology – Round 2

Multimedia & Technology

In the past several weeks, in multimedia and technology essential, I got to learn many new interesting things and I was very enjoyed.

The first topic that I learned was about digital storytelling. Digital storytelling is just to tell or describe stories in many digital ways. It can be animation videos, documentary, news articles, pictures, audio that tell the story. What makes a good story is Pixar story structure. Here is the link that has the best explain what Pixar story structure is (Credit: Bloop Animation). At the bottom of this article is an example of a Pixar story structure that I made.

Dream Always Comes True

Once upon a time, there was a beginner YouTuber named Pisal. Every day, he always brings his small camera with him to do some vlog for his YouTube channel. One day, he met his favorite YouTuber that had 5 billion fans named Rayuth and then, Pisal got a big shoutout in his idol’s video. Because of that, Pisal became more and more famous on social media. Because of that, he became wealthy and became one of the most famous YouTubers in the world and he wanted to get 1 billion fans but he still used his old small camera. Because of that, Pisal wanted to buy a new $1 million camera, and he thought, “Well, eeny mini miny moe, that is what I want to do”. Because of that, he went to the camera store and bought a camera with diamonds surrounding it. Because of that, Pisal was so happy and his video just got so many more views and more popular. Until Finally, he got his 1 billion subscribers and his dream came true!

The next lesson was about some composition tips to take better photos and those are Straight Horizon, Rule of Thirds, head room, Lead Room, Symmetry, Depth, Frames and Leading Lines. I also took some photos but sadly, it got lost. So, the pictures below are what my friends took.

Straight Horizon (Credit: Josh)
Rule of Third (Credit: Josh)
Leading Line (Credit: Josh)
Lead room (credit: Josh)
Head Room (Credit: Josh)

 

Frames

The next lesson was also about photography yet it was mainly about exposure. What is exposure? Exposure is the amount of light that reaches the camera sensor and it determines how light or dark the photo will be. There are three things that affect exposure. They are shutter speed, aperture, and iso. Shutter speed is the length of time the shutter opens to allow light in. It measures in fractions of a second; example: 1/20, 1/100, etc. If you double the shutter speed, the amount of light comes in also double. It also affects how motion is captured. Aperture is the size of the opening in the lens through which light enters the camera and it measures in f-stop values; example: f/1.8, f/11, etc. For ios, it’s about how sensitive your camera is to light.

After that, we learned about different types of camera shot. They are, long shot, full shot, medium shot, close up, extreme close up, high and low angle, eye level, tilt, over the shoulder and bird’s eye view. Pictures below are what my teammates and I took.

Close Up
Extreme Close Up
Medium Shot
Full Shot
High Angle
Long Shot
Low Angle
Over the Shoulder
Tilt

The last lesson was about videography. I got to know how to use a shotgun microphone, lavalier microphone, tripod, type of shots (B roll, A roll) and how to take a good video.

After a wonderful round of multimedia essential, I got so many new knowledge in my brain and I can’t wait to learn the next lesson! Thank you for visiting my portfolio! Have a beautiful day!

Precious Plastic – Exploration Round 2

What comes into your mind when you hear the word “Plastic”? Yes, it’s convenient and has a lot of benefits yet it causes so many problems. One of the biggest problems is its waste. But Why?

Nowadays, the world’s population is growing more and more and we need more space for living and if more plastics are being used and wasted, it will take up more space and we won’t have any places to live. Also, it also destroys our green Earth. So, why don’t we do something to not let plastic take over our beautiful planet? One of the best and easiest way is to recycle or upcycle or use it again. That’s what my classmates and I were doing in the exploration called “Precious Plastic”.

On the day of the first week, we watched a documentary about plastics that are being thrown away everywhere in the ocean. Then I tried visiting some websites about plastic (precious plastic, plastic bank, plastic ocean, etc). After that, I was researched and found out all seven types of plastic and their recycling codes and those are Polyethylene Terephthalate, High-Density Polyethylene, Polyvinyl Chloride, Low-Density Polyethylene, Polypropylene, Polystyrene and other.

Then, I watched some videos about how plastics are made. After that, we got an idea of recycling plastic machine from an open source website called Precious Plastic. We went through some websites and brainstorm about products that we could make after we recycle. Then, we divided into teams to see how to make those recycle precious plastic machines and there were four of them; shredder, extrusion, injection and compression machine. After that, we found an organization in Siem Reap called Naga Earth where they also have one of the machines and we set a plan to visit them.

So, we went to Siem Reap to visit Naga Earth. Friendly people at Naga Earth toured us around their campus. I saw many interesting things. I saw biofuels that are recycled, their own soap, silk screening, recycling paper and two of the four plastic machines. Pictures below shows what my teammates and I did at Naga Earth.

Learned about biofuel!
Group photo! 😉
My friend was trying to make the paper!
We got introduced to silk screening!
He taught us how to make recycling paper!
We were trying the soap!
Naga Earth!

We asked them about the machines but after that, we decided to not make the machine. The reasons were because it’s very hard and dangerous to make (we’re too young), also, we are not experts. We had another idea to buy it but it was too expensive. So, we thought that; Ok, we don’t have those machines so we can upcycle and recycle those plastics.

The next day of the trip, we went to another organization called “ Rehash Trash” for a workshop. The workshop was about recycling plastic bags into items. We made different beautiful products such as baskets, coasters, bags, bracelets, etc. Pictures below shows what my teammates and I did at Rehash Trash.

My friend was making products from plastic bags!
Products at Rehash Trash!

When we got back to our school, we led a workshop to our students about what we did during the trip. The workshop was about making recycling paper and recycling plastic bags into items.

My friend was making the paper during the workshop!
My friends were making things from plastic bags!
Paper that they made during the workshop!

The exploration was ended very very well, and now, I knew how to recycle things and not to use many plastics. Thanks for reading and visiting my portfolio. Have a nice day!

Khmer Literature – Round 2

In the past several weeks of Khmer literature essential, I got to learn many new special lessons that made me feel very enthusiastic and enjoyable.
My classmates and I were preparing to make a Khmer poem book that made by Liger Leadership Academy students. I hope it will go well and I will let you know when it publishes.
Our facilitator, Sokha was facilitated us on how to read in a real way, how to put your emotion in when reading, read like you’re acting. That time, I was one of the characters in a famous Khmer fiction story. The story was called “កុលាបប៉ៃលិន” which means “Pailin Rose”. Pailin is a small province in Cambodia that borders Battambang and Thailand. I would say, it was one of the most joyful lessons of the round.

កុលាបប៉ៃលិន, the story I read.

At that time, two Cambodia traditional festivals that are known as “Water Festival” and “Kathina” happened. So, teacher Sokha wanted us to get to know our traditional festival and celebration. We were divided into teams to research about those two festival/celebration.
After I learned those lessons, I felt like more and more enthusiastic knowledge got into my wonderful brain and I hope to learn more lessons next round! Thank you so much for reading and visiting my portfolio! Have a great day!

Math – Round 2

Math is one of my favorite subjects that I learn here at Liger. During the second round of math, I got to learn many new things.

First, I reviewed some fraction lessons that we learned last round (Math Last Round’s link).

After that, I got to learn a new lesson about geometry. In that lesson, I learned about perimeter and area of the square, triangle, and parallelogram.

Then, I got to learn another new lesson, ratio. In that lesson, I learned about “finding ratio, equivalent ratio and combining three quantities.

Beside Lessons in the book, I was assigned to do some fun coding about math algebra on a website called Code.org. Khan academy is also one of the websites that helped me a lot in the past several weeks of math. 

One of the exercises I did in math class.

 

After I learned those lessons, I felt very enthusiastic in class and I can’t wait to learn more lessons in my wonderful class. Thank you so much for reading!

S.T.E.M – Round 1

STEM is a very important subject that we need to learn and have a bright future! STEM stands for Science, Technology, Engineer & Math. For this first round of STEM, we focused on science.

So, what is science? Science is a study about the natural world based on logic and evidence. In this round of STEM, I learned about physical science, matters, atoms, ions, isotope, atomic force, quark, atomic mass, Celsius & Fahrenheit, physical properties, physical change and reaction, and chemical changes and reaction.

After a round of STEM, I learned so many new things and I hope I’ll get to learn more lessons next round. Thanks for visiting and reading my portfolio.

Multimedia & Technology – Round 1

Multimedia & Technology class had become one of my favorite essentials. In this class, I learned about research skills, some Adobe apps, and algorithm.
For researching skills, I got a lot more ideas on the basic skills to research. Example; you want to research the Great Wall of China. If you search The Great Wall, it will give you the movie, not the wall. So, to get what you want, you need to search “the Great Wall of China”. You need to search it will quotation marks and to make your search even better, and you don’t want the movie, you want the wall, so try to search The Great Wall -Movie, then it will show you the wall, not the movie because you put -movie, and it means that you don’t want to search about the Great Wall movie. These examples above are what I learn and there are many skills to research. The next lesson was about Adobe apps. That time, we started to learn only three apps first and those three are Adobe Photoshop, Lightroom, and InDesign. At that time, I got to teach my classmates about Adobe Lightroom and it went very well. After one week of learning those three Adobes, I made a poster in Indesign that included two photos I edit from Lightroom and Photoshop. Here is the poster I made, it’s the pdf file and I hope you will like it (Poster). I really enjoyed with those Adobe lessons and I hope I could learn more Adobe lessons. For algorithm lessons, I got to learn more about how to solve and get things done easier. The reason why it is in technology class is that algorithm is one of the basic needs in coding. Thanks for reading!